Garantie

Informatie over de garantie

Op al onze sierurnen wordt 10 jaar garantie verleend conform de hieronder afgedrukte garantievoorwaarden. Binnen de garantietermijn worden door AMTO alle gebreken als gevolg van materiaal- of constructiefouten kosteloos hersteld.

Uitsluiting van garantie:

  • Wanneer er sprake is van verwaarlozing.
  • Wanneer door continue blootstelling aan water het roestproces verstoord wordt, enkel toepasbaar bij Cortenstaal.
  • Wanneer er sprake is van schade als gevolg van burgergeweld, oorlogsomstandigheden en/of natuurrampen inclusief watersnood.
  • Als er sprake is van schade door invloed van flora of fauna, ijzerhoudend water en schade toegebracht vanwege onderhoud en/of werkzaamheden in de omgeving van het gedenkteken.
  • Wanneer er door derden, zonder schriftelijke toestemming, werkzaamheden aan het door AMTO geleverde gedenkteken worden verricht. Hierdoor vervalt de garantie onmiddellijk.
  • De wederpartij haar betalingsverplichting jegens AMTO niet, niet volledig, of niet tijdig nakomt.
  • Geen garantie wordt verleend op eventueel gebruikte verfstoffen, rubbers, lijmverbindingen, fundatie materiaal en glasplaten.

Geschillen:

  • Wanneer er een geschil is over hierboven genoemde garantievoorwaarden dan zal dit worden voorgelegd aan een onafhankelijke deskundige van de Metaal Unie.  De uitspraak zal voor beide partijen bindend zijn.

Iedere aanspraak op deze garantie vervalt, indien de wederpartij niet binnen 60 dagen na ontdekking van het gebrek, dan wel na het tijdstip waarop de wederpartij dat gebrek redelijkerwijs had kunnen ontdekken, de garantie aanspraak door middel van een schriftelijke kennisgeving aan AMTO kenbaar maakt.